Hírek
Mikrohitel Plusz

2007-05-03

15 millió Ft jegybanki alapkamatra

Mikrohitel Plusz Program
termékleírás

A Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat (R) és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB Rt.) olyan vállalkozásfejlesztésre irányuló hitelkonstrukciót készített, amely hosszú távon szolgálja a vállalkozások hazai és közösségi szintű, verseny- és foglalkoztatási képességét.

Egy kép

• A Mikrohitel Plusz Program célja, hogy a mikrovállalkozások beruházásait kedvezményes kamatozású, éven túli lejáratú beruházási hitellel segítse.

• hitelcél: Mikrovállalkozások beruházásainak finanszírozása

• hitelcél: Mikrovállalkozások mezőgazdasági termékek előállítására, feldolgozására és forgalmazására irányuló beruházásainak finanszírozása


• A hitel felhasználható:

vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan vásárlásához, építéséhez, átalakításához,
vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzéséhez,
tárgyi eszköz beszerzéshez, annak működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához.
A Hitelprogram feltételrendszerének kialakításánál a BVK és az MFB Rt. figyelembe vette a mikrovállalkozások gazdálkodásának egyedi jellemzőit, a program feltételrendszere úgy került meghatározásra, hogy a piaci alapú hitelezésből alapvetően kizárt, kis összeget igénylő vállalkozói kör hiteligénye is kielégítésre kerülhessen.

• A hitelt az MFB Rt. nyújtja.

A hitelkérelmek benyújtása az egyes Helyi Vállalkozásfejlesztési Alapítványiknál történik.

A hitelkérelmek előkészítésében, a vállalkozások felkészítésében tanácsadók nyújtanak segítséget a GVOP 2.2.1 alapszintű tanácsadói program keretében. Ez a tanácsadás a vállalkozások számára térítésmentesen áll rendelkezésre.

• A konstrukció keretében legfeljebb 2007. június. 30-ig köthető hitelszerződés.

• A hitel nem használható fel:

forgóeszköz vásárlásra,
más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására,
közeli hozzátartozók között, a hiteligénylő vállalkozás tulajdonosaitól történő, vagy cégcsoporton belüli tárgyi eszköz vásárlására,
áfa finanszírozására kivéve, ha a hitelfelvevő áfa visszaigénylésére nem jogosult,
az exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat létesítéséhez és működtetéséhez, illetve az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal közvetlenül kapcsolatos finanszírozásra,
az import áruk helyett hazai áruk használatának finanszírozása,
azoknak a projekteknek a finanszírozására, amelyeket a Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzata kizár.
• A hitelt igénybevevők köre:

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikrovállalkozások igényelhetik, amelyek a következők:

• az összes foglalkoztatott létszáma 10 főnél kevesebb, és

• éves nettó árbevétele, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg, továbbá

• az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.


A hitelprogramból kizárt vállalkozások és tevékenységek listáját a honlapon mutatjuk be részletesen.

A hitelprogram a kedvezményes kamat miatt támogatásnak minősül.

A támogatás kategóriája: „D” csekély összegű támogatás.

Az A.) hitelcél esetében hitelt kizárólag az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2001.01.12 -én) összhangban lehet nyújtani.

A B.) hitelcél esetében hitelt kizárólag az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról a mezőgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelettel (megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2004.10.28 -én) összhangban lehet nyújtani .

A támogatásról szóló igazolást a kedvezményezettnek a kezességvállalási díj átvállalása és a kedvezményes kamatú hitel vonatkozásában nyújtott támogatás tartalmáról és a támogatásra vonatkozó kategóriáról az MFB Rt. adja ki.

A Hitelgarancia Zrt. által nyújtott támogatás támogatástartalmáról szóló igazolást a Hitelgarancia Zrt. a kezesi szerződéssel együtt küldi meg az ügynöknek.

A HITEL KONDÍCIÓI

Hitel összege A.) hitelcél esetén: minimum 1 millió forint, maximum 15 millió forint.

B.) hitelcél esetén: minimum 1 millió forint, maximum 5 millió Ft

Türelmi idő
Szerződéskötéstől számított legfeljebb 2 év a futamidőn belül .

Kamat
Változó , mindenkori jegybanki alapkamat

Kamatfizetés
A folyósítást követően negyedévente , esedékes a negyedév utolsó hónapjának 21. napján.

Kezelési költség
Nem kerül felszámításra.

Folyósítási jutalék

Rendelkezésre tartási díj

Előtörlesztési díj

Hitelképesség-vizsgálati díj
15.000 forint + Áfa

Kezességvállalási díj
MFB Rt. átvállalja

Tőketörlesztés ütemezése
Türelmi időt követően negyedévente , esedékes a negyedév utolsó hónapjának 21. napján.

Rendelkezésre tartási idő
Szerződéskötéstől számított legfeljebb 1 év

Futamidő
A.) hitelcél esetén legfeljebb 10 év

B.) hitelcél esetén legfeljebb 7 év

Saját erő
A saját erő mértéke a beruházás nettó – vagy amennyiben a vállalkozás ÁFA visszaigénylése nem jogosult, bruttó – bekerülési értékének legalább 15%-a.

a Mikrohitel Program keretében felvett hitel, amennyiben annak feltételeit úgy határozzák meg, hogy az az MFB Rt-től igényelt kölcsönnek alá legyen rendelve, azaz biztosítják, hogy az MFB Rt. javára esedékes fizetési kötelezettségek Mikrohitel Program keretében nyújtott hitel szerinti fizetési kötelezettségekkel szemben mindenkor teljesítési elsőbbséget élvezzenek;
az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatás;
az államháztartás más alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott visszatérítendő támogatás, amennyiben annak feltételeit úgy határozzák meg, hogy az az MFB Rt-től igényelt kölcsönnek alá legyen rendelve, azaz biztosítják, hogy az MFB Rt. javára esedékes fizetési kötelezettségek a visszatérítendő támogatás szerinti fizetési kötelezettségekkel szemben mindenkor teljesítési elsőbbséget élvezzenek.
Biztosítékok
A hitel biztosítékainak megítélése a következőképpen történik:

a fedezeti kör minden esetben kiterjed a beruházás tárgyára (kivéve az idegen ingatlanon végzett beruházást, a tenyészállatot, a szoftvert, illetve a 100.000 forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket),
a hitelből megvalósuló tárgyi eszközökre az MFB Rt. elsőhelyi ingó és/vagy ingatlan jelzálogjogot jegyez be, kivéve építés esetén, ahol a beruházás tárgyát képező ingatlanon első vagy második ranghelyen bejegyzett jelzálogjog a követelmény, ahol az MFB Rt.-t megelőző jelzálogjog bejegyzés tőkeösszege nem haladja meg a biztosíték forgalmi értékének 50%-át,
ingatlan esetében jelzálogjog csak az ingatlan-nyilvántartásban önálló egységként nyilvántartott egész ingatlanra, illetőleg annak a kötelezett tulajdonában lévő egész tulajdoni illetőségére létesíthető,
nem fogadható el az ingatlan, ha a hitelfelvevő, illetve a zálogkötelezett tulajdoni joga nincs bejegyezve (széljegy nem fogadható el), kivéve, ha a megvásárolni kívánt ingatlan a biztosíték,
nem fogadható el az ingatlan, ha tulajdoni lapján felszámolás, végrehajtás, vagy végelszámolás, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, árverés kitűzése, bármilyen zárlat, kisajátítási eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történő eladás, perbejegyzés szerepel, vagy visszavásárlási vagy vételi joggal, illetve haszonélvezeti joggal terhelt,
a beruházás tárgyán kívül bevont ingatlan fedezet (kiegészítő biztosíték) esetén legfeljebb második helyi jelzálogjog bejegyzés fogadható el. Nem fogadható el az olyan ingatlan kiegészítő biztosítékként, amelyet az ügyfél más jogügylet biztosítékaként a forgalmi értékének 50 %-át meghaladó mértékben már lekötött,
a hitelfelvevő által lakott vagy bérbe adott lakásingatlant – kiegészítő biztosítékként – csak közjegyző által hitelesített olyan befogadó nyilatkozat birtokában fogadható el, amelyben a befogadó kötelezi magát arra is, hogy a teljes (kölcsön) adósság visszafizetéséig a befogadó a nyilatkozatát nem vonja vissza. Lakóingatlan elzálogosítása esetén a szerződésben ki kell kötni, hogy a zálogkötelezett az ingatlant kiürítve köteles a zálogjog érvényesítése során a kielégítés céljára rendelkezésre bocsátani
minden esetben szükséges a Hitelgarancia Zrt. a hitel tőkeösszegére és 1 éves kamataira kiterjedő 80%-os kezességvállalása.

További részletek: www.mikrohitelplusz.hu


vállalkozásfejlesztési alapítványokvállalkozásfejlesztési alapítványok